ویژگی اجماع یا تراکم : فرایند مجموعه ای اعضاء می باشد که از یک فرد به سمت کل سازمان از طریق گروه های مختلف سازمانی به پیش می رود. بنابراین دانش فردی بطور مکرر به دانش گروهی بصورت مذاکره و گفتگو و یا راه های دیگر انتقال داده می شود (مرجانی و همکاران ،1389 :4).

ویژگی همکاری یا تشریک مساعی : ابزاری برای کنترل تعامل و همچنین اجرای فرآیند اجماع فراهم می سازد. بنابراین همکاری شامل هوش انسانی و هوش ماشینی یک سازمان می باشد و هدف آن افزایش سرعت فرآیند سازمانی تا سرحد ممکن است. ماتسودا هوش فرایندی سازمان را به پنج جزءتقسیم می کند: شناخت سازمانی ،حافظه ی سازمانی، یادگیری سازمانی ،ارتباط سازمانی، استدلال سازمانی .

این پنج فرآیند فردی مجموعه ای ازابزارهای قوی و پر قدرت برای تجزیه و تحلیل و بهبود فرآیند تصمیم گیری در سازمان فراهم می سازد. حافظه ي سازماني بيانگر توانايي نگهداشت وقايع ، موقعيت ها ، رفتارهاي موفق و ناموفق و توان جمع آوري آنها در صورت نياز است. از سوي ديگر دانش سازماني شامل توانايي هاي سازماني براي درك و فهم و تفسير است كه سازمان را قادر مي سازد بر اصول و مباني خود متمركز شود . يادگيري سازماني نيز به عنوان توانايي استفاده و كاربرد مناسب دانش ذخيره شده در حافظه ي سازماني و يادگيري بر مبناي تجربه كسب شده در گذشته تعريف مي شود. يادگيري در رفتارهايي كه در موقعيت هاي غير استاندارد رخ مي دهند و در هنگام جستجوي راه هاي جديد براي اقدام نيز نمود مي يابد. ارتباطات سازماني حاصل تبادل داده ها ، اطلاعات و دانش ميان افراد درون و بيرون سازمان و عوامل فني است. نهايتا نتيجه گيري سازماني را مي توان مشتمل بر پرهيز و اجتناب ، غلبه و فائق آمدن بر مشكلات و حل مسائل دانست.(همان منبع)

هوش سازماني به عنوان نتيجه ي يك فرايند يا حالت ، بيانگر كليت و جامعيت قسمت ها و بخش هاي ساختار يافته و جهت دار اطلاعات است. هوش سازماني كه در چنين وضعيتي توليد شود بايد براي توانمند شدن توانايي هاي سامانه هاي اطلاعاتي حل مسائل سازماني به شكل مناسب مورد استفاده قرار گيرد ( ملک زاده ،1389 :32).

2-2-16-2. هوش سازمانی به عنوان یک محصول :

هوش سازمانی به عنوان یک محصول خط مشی ترکیبی و طرح و راهنمایی جهت طراحی سیستم اطلاعاتی برای سازمان تهیه می کند. البته این دو جزء از یکدیگر منفک نبوده و به عنوان دو عامل وابسته به یکدیگر در سازمان عمل می کنند. به جز تعریفی که ماتسودا درباره ی این بخش از هوش سازمانی که همان راهنمایی هایی برای طراحی سیستم اطلاعاتی سازمان است توضیح دیگری ارائه نشده است. بنابراین به درستی نمی توان درباره راهنمایی ها و پیشنهادات آن بحث و بررسی مفصلی ارائه کرد (مرجانی و همکاران ،1389 :5).

جدول 2-2 :  مقایسه بهره هوشی و هوش سازمانی (Moghali et al , 2008 :2 ) , (Halal , 1998 :21 )

سازمان انسان عملکرد
هوش سازمانی بهره هوشی مقیاس اندازه گیری
سیستم فناوری سازمانی سیستم فناوری شخصی فناوری اطلاعات
شبکه واحدهای تجاری شبکه عصبی سلول ها ساختار
شبکه واحدهای تجاری ارزش ها باورهای شخصی فیلتر موضوعی
روابط بین سهامداران روابط اجتماعی پیوندهای خارجی
مدیریت دانش حافظه ذخیره دانش
روند استراتژیک حل مشکلات شکل گیری استراتژی
رهبری ضمیر مسیر
عملیات دیدگاه راهنمایی
استراتژی انتخاب تصمیم گیری
سازمان اطلاعات هویت سیستم گروهی
سیاست ها و روندها سیستم خودکار عصبی تصمیمات مداوم
آموزش و فعالیت تحصیلات و فعالیت دستیابی به اطلاعات یادگیری یکطرفه
تغییرات سازمانی تغییرات شغلی توسعه سیستم یادگیری دوطرفه

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی رابطه بین ابعاد هوش سازمانی و عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان