مميزي و بازنگری

اين بخش ارزيابي دوره‌اي عملكرد، اثربخشي و تناسب پيوسته سيستم را  بيان مي‌كند.

1-7- مميزي

شركت بايستي روش‏هاي‏اجرايي را براي مميزي‌ها، كه به عنوان يك بخش عادي كنترل كسب و كار مي‏باشند را  نگهداري نمايد، به ‏منظور تعيين:

 • اينكه آيا عناصر و فعاليت‌هاي سیستم مديريت HSE با مقدمات طرح‌ريزي شده تطابق داشته و به طور مؤثر استقرار مي‌يابند يا خير.
 • كاركرد موثر سيستم مديريت HSE در اجراي خط‌مشي، اهداف و معيارهاي عملكرد HSE شركت.
 • تطابق با الزامات قانوني مرتبط.
 • شناسايي نواحي بهبود كه منجر به پيشرفت بهتر مديريت HSE مي‌شود.

به همين منظور شركت بايستي يك برنامه مميزي  با توجه به موارد ذيل نگهداري نمايد:

 • فعاليت‌ها و نواحي مشخصي كه بايستي مميزي شوند. مميزي‏ها  بايستي عمليات سيستم مديريت HSE و ميزان همبستگي آن با فعاليت‌هاي صف را پوشش دهد و بايستي بطور خاص عناصر زير مربوط به مدل سیستم مديريت HSE را بيان نمايد:
 • سازمان، منابع و مستندسازي.
 • ارزيابي و مديريت ريسك.
 • طرح‌ريزي.
 • پياده‏سازي و پايش.
 • تناوب مميزي فعاليت‌ها/ نواحي مشخص. مميزي‌ها بايستي بر اساس سهم يا سهم بالقوه فعاليت‌هاي مرتبط، با عملكرد HSE و نتايج مميزي‌هاي قبلي تعيين ‌گردد.
 • مسئوليت‌ها براي مميزي فعاليت‌ها / نواحي مشخص شده.

معاهدات مميزي و روش‏هاي‏اجرايي بايستي ايجاد و نگهداري شوند. نكات ذيل بايستي پوشش داده شوند.

 • تخصيص منابع به فرايند مميزي.
 • نيازمندي‏هاي كاركنان و بخصوص آن مواردي كه تيم مميزي دارا مي‏باشد:
 • استقلال كافي از فعاليت‌هاي مميزي شده به‏منظور توانمندسازي اهداف و قضاوت عادلانه‌.
 • مهارت ضروري در زمينه‌هاي مرتبط.
 • كمك از متخصصين متعدد، در صورت نياز.
 • روش‌هايي براي انجام و مستندسازي مميزي‌ها، كه ممكن است شامل استفاده از پرسشنامه‏ها، چك‏ليست‏ها، مصاحبه‏ها، اندازه‌گيري‏ها و مشاهدات مستقيم گردد كه با نوع فعاليتي كه مميزي مي‏شود، مرتبط است.
 • روش‏هاي اجرايي براي گزارش يافته‌هاي مميزي به روشي كنترل شده به افرادي كه مسئول فعاليت/ ناحيه مميزي شده هستند، كه اين افراد بايستي به موقع در مورد فعاليت‌هاي اصلاحي گزارش شده و فرصت‌هاي بهبود اقدام نمايند. گزارش‌دهي بايستي بيانگر:
 • انطباق و عدم انطباق سيستم مديريت HSE با الزامات مشخص.
 • اثربخشي سيستم مديريت HSE استقرار يافته در دست‌يابي به اهداف و معيارهاي عملكرد.
 • پياده‏سازي و اثربخش بودن اقدامات اصلاحي از مميزي‏هاي قبلي.
 • نتيجه‏گيري‏ و توصيه‏ها.
 • سیستمي براي مميزي و پيگيري وضعيت‏ پياده‏سازي اقدامات پيشنهادي مميزي‌.
 • توزيع و كنترل گزارشات مميزي.

2-7- بازنگری

مديريت ارشد شركت بايستي در فواصل زماني معين، سیستم مديريت HSE و عملكرد آن را مورد بازنگري قرار داده و از پيوستگي تناسب و اثربخشي آن اطمينان حاصل كند. بازنگري بايستي بصورت وي‍ژه موارد ذيل را بيان نمايد، ولي منحصر به اين موارد نيز نخواهد بود:

 • نياز به تغييرات احتمالي در خط‌مشي و اهداف در پرتو تغيير شرايط و تعهد براي تلاش در مسير بهبود مستمر.
 • تخصيص منابع براي استقرار سیستم مديريت HSE و نگهداري آن.
 • محل و/ يا موقعيت‌ها بر پايه‌ خطرات و ريسك‌هاي ارزيابي‏شده طرح‌ريزي وضعيت اضطراري.

فرايند بازنگري بايستي مستند شده و نتايج آن ثبت شود تا پياده‏سازي تغييرات نتيجه‏بخش را تسهيل نمايد. بازنگري بايستي براي استحكام مسمتر تلاش‌ها، براي بهبود عملكرد HSE انجام گيرد.  (محمدی و غيره 1388)

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

ایجاد ساختاری برای ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران در پروژه‌های عمرانی (با مطالعه موردی پیمانکاران سازمان مهندسی و عمران شهر تهران))