مدل ديويد: ( 1990)

فرآيند تدوين استراتژي بر اساس مدل ديويد و هانگر

1-مرحله اول – چارچوب تدوين استراتژي ها شامل:

  • ماتريس ارزيابي عوامل داخلي[1]
  • -ماتريس عوامل خارجي[2]
  • -ماتريس بررسي رقابت[3]

2-مرحله دوم – مقايسه شامل ابزارها و روش هاي:

  • ماتريس فرصتها، تهديدها، قوت ها و ضعف ها[4]
  • ماتريس داخلي و خارجي
  • ماتريس بوستون[5]
  • ماتريس ارزيابي موقعيت و اقدام استراتژيک
  • ماتريس استراتژي اصلي

3- مرحله سوم – تصميم گيري:

  • ماتريس برنامه ريزي استراتژيک کمي[6]

 

 

2-8-6- ماتريس داخلي و خارجي [7]

ماتريس داخلي و خارجي[8] ، بخش هاي مختلف شرکت را در 9 خانه قرار مي دهد. روش کار اين مدل شبيه مدل گروه مشاوره اي بوستون مي تواند براي هر فعاليت صورت بگيرد و يا براي کل شرکت. جمع نمره هاي نهايي روي محور Xها و Yها، از 1 تا 99/1 نشان دهنده ضعف شرکت است، نمره هاي 2 تا 99/2 نشان دهنده وضع متوسط شرکت است و نمره هاي 3 تا 4 بيانگـر قوت شرکت است. ماتريس داخلي و خارجي به سه ناحيه تقسيم مي گردد و براي هريک از آنها استراتژيهاي متفاوتي پيشنهاد مي گردد.

 

2-8-7- ماتريس ارزيابي موقعيت و اقدام استراتژيک[9]

اين ماتريس در بکارگيري جهت مقايسه عوامل داخلي و خارجي شرکت از اهميت بسزايي برخوردار است. اين ماتريس نشان دهنده دو بعد داخلي توان مالي (FS)[10] و مزيت رقابتي[11] (CA) و دو بعد خارجي  ثبات محيط[12] (Es) و قدرت صنعتي[13] ( IS ). بسته به نوع سازمان براي هر يک از ابعاد که روي محورهاي ماتريس ارزيابي موقعيت و اقدام استراتژيک قرار مي گيرند مي توان از متغيرهاي مختلفي استفاده کرد.

استراتژيهاي تهاجمي[14] : در اين حالت سازمان در بهترين وضع ممکن است و مي تواند با استراتژيهاي تمرکز، يکپارچگي و مشارکت از فرصتها بهترين بهره برداري را بنمايد.

استراتژيهاي محافظه کارانه[15] : که اغلب استراتژيهاي رسوخ در بازار، توسعه بازار، توسعه محصول و تنوع همگون را شامل  مي شود.

استراتژيهاي تدافعي[16] : بايد با پرهيز از تهديدات خارجي نقاط ضعف داخلي را اصلاح کرد و اغلب به واگذاري، انهلال، کاهش فعاليتها و تنوع همگون مي انجامد .

استراتژيهاي رقابتي[17] : در اين حالت سازمان بايد استراتژيهاي رقابتي را به اجرا در‌آورد و از استراتژيهاي يکپارچگي، تمرکز و مشارکت بهره جويد.

[1] IFE

[2] EFE

[3] CPM

[4] SWOT

[5] BCG

[6] QSPM

[7] IE

[8] . Internal , External Matrix

[9] . Strategic position and action evaluation matrix

[10] . Financial Strength

[11] . competitive Advantage

[12] . Environmental Stability

[13] . Industry Strength

[14] . Aggressive

[15] . Conservative

[16] . Defensive

[17] . Competitive

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

نقش استراتژي بازاريابي بر توسعه فروش شرکت هاي کوچک و متوسط غذايي دريايي( مطالعه موردي شرکت توسعه صنايع شيلاتي ميلاتون جنوب )