شناخت نشانه هاي مسايل پنهاني

شما نمي توانيد با مسايل پنهاني تا زماني كه بتوانيد آنها را تشخيص دهيد، كنار بياييد .چهار روش كليدي براي شناسايي اين مسايل، هنگامي كه شايد در حال تأثير گذاري بر رابطه شما باشند، وجود دارد.

2-2-8-1-5 چرخ نخ ريسي[1]

وقتي مشاجره اي با اين فكر كه “دوباره شروع شد “، آغاز مي شود، بايد به مسايل پنهاني مظنون شويد. گاهي شما در مورد مسأله اي هيچ گاه به جايي نمي رسيد، زيرا به علت زيربنايي مسأله پنهاني  نمي پردازيد. همه ما داراي چنين مشاجراتي بوده ايم كه در آن چيزي را بارها و بارها گفته ايم و باز مجدداً شروع شده است و در مورد آن احساس نا اميدي كرده ايم (ماركمن و همكاران، 2010).

2-2-8-1-6 ماشه چكان هاي جزيي[2]

هنگامي كه مسايل جزيي تبديل به انفجار مي شوند، بايد به مسايل پنهاني مظنون شويد. بحث بين مريم و مسعود در مورد اطو كردن كه قبل از اين آ مد، م ثال خوبي است . اطو كردن به نظر يك مسأله جزيي مي رسد، اما مشاجرات وحشتناكي را كه به وسيله مسايل قدرت و اهميت فراخوانده مي شود، برمي انگيزد (اقتباس از ماركمن و همكاران، 2010).

2-2-8-1-7 اجتناب[3]

هنگامي كه يك يا هر دوي شما از موضوعات معين يا صميميت بيشتر اجتناب مي كنيد يا احساس مي كنيد كه ديواري بين شما كشيده شده است ، بايد به وجود يك مسأله پنهاني مظنون شويد . به عنوان مثال ؛ در طول مصاحبه با بسياري از زوج ها از زمينه هاي مذهبي و فرهنگي مختلف كه قوياً از گفتگو درباره اين تفاوت ها اجتناب مي كردند (ماركمن و همكاران، 2010). مشخص شده است كه اين رفتار معمولاً نگراني هايي را در مورد پذيرش منعكس مي كند.” اگر در مورد زمينه هاي متفاوت مان صحبت كنيم، آيا مرا به طور كامل خواهي پذيرفت؟”  اجتناب از چنين موضوعاتي نه تنها اجازه مي دهد مسايل پنهاني، پنهان بمانند، بلكه رابطه را در معرض خطر بزرگ تري قرار مي دهد، زيرا همسران هرگز با تفاوت هاي مهمي كه مي تواند تأثير مهم بر يك ازدواج داشته باشد، كنار نيامده اند.

مسايل رايجي كه در روابط همسران وجود دارد، اما معمولاً درباره آن صحبتي نمي شود مي تواند مسايل مربوط به رابطه جنسي، ظاهر فردي، احساسات مربوط به همسران قبلي، حسادت و نظاير آن باشد . مسايل اين چنين حساسيت زاي زيادي وجود دارد كه افراد از مقابله با آنها به خاطر ترس از طرد، اجتناب مي كنند (ماركمن و همكاران، 2010).

2-2-8-1-8 رقابت و امتيازگيري[4]

هنگامي كه يك يا هر دوي شما شروع به امتيازگيري و رقابت مي كنيد ، بايد به مسايل پنهاني مظنون شويد. امتيازگيري متضمن اين نكته است كه شما احساس نمي كنيد براي آنچه در ر ابطه انجام مي دهيد، از شما قدرداني مي شود. ممكن است به اين معني باشد كه شما احساس كنترل مي كنيد و اين كه همسرتان يكسره در حال امتيازگيري از شماست. امتيازگيري مي تواند نشانه وجود مسايل مهم ي باشد كه هر دوي شما در مورد آ نها صحبت نمي كنيد . امتيازگيری برتري جويي نشان مي دهد كه شما به جاي با هم بودن، گاهي عليه هم كار مي كنيد (ماركمن و همكاران، 2010).

در روابط بسياري از زوج ها، مسايل پنهاني هرگز برملا نمي شوند. آنها دچار زوال شده و غمگيني و رنجش و تنفر را كه سرانجام، يك ازدواج را تباه مي كند، ايجاد مي كنند. هنگامي كه بياموزيد، در مورد مسايل عميق تر با تأكيد بر اعتبار بخشي به يكديگر، به طور باز و صريح گفتگو كنيد، واقعاً بزرگ ترين تعارض ها مي توانند باعث نزدي كتر شدن شما به يكديگر شوند.

[1] – Wheel Spinning

[2] – Trivial Triggers

[3] – Avoidance

[4] – Score Keeping

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

مقایسه تعارضات زناشویی و سبک های حل تعارض در  زوجین دارای رضامندی و عدم رضامندی از ازدواج