بازار اسباب بازي اروپا

براي درك شرایط بازار اروپا بهتر است نگاهی به آمارهاي جمعیتی این قاره بیندازیم: در سال2004 اتحادیه اروپاي 25 کشوري، 74.8 میلیون کودك زیر 14 سال زندگی میکردند که به شرح جدول زیر طبقه بندي سنی می شوند:

جدول2­-7: آمار جمعیت کودکان در اتحادیه اروپا

گروه سنی 2003 2004
کمتر از 5 سال 23.6 23.7
5-9 سال 24.5 24.3
10-14 سال 27.3 26.8
جمع 75.4 74.8

گروه سنی 2004 2003منبع: گزارش صنعت اسباب بازي اروپا، گزارش بازار اسباب بازي اروپا؛ جولاي 2006

 

این تفکیک را بر حسب کشور میتوان به شرح زیر دید:

جدول2-8:درصد کودکان ساکن در کشورهاي عضو اتحادیه اروپا

کشور درصد
آلمان 16.3
بریتانیای کبیر 14.6
اسپانیا 8.2
لهستان 8.7
فرانسه 14.9
ایتالیا 10.9
هلند 4.0
سایر اعضای اتحادیه اروپا 22.4

 

کشور درصد کشور درصدمنبع: گزارش صنعت اسباب بازي اروپا، گزارش بازار اسباب بازي اروپا؛ جولاي 2006

 

حجم بازار اسباب بازي اروپا در مجموع 5 میلیارد یورو برآورد می شود که این حجم تولید توسط  2000 تولید  کننده صورت میگیرد.  همچنین 80 درصد این حجم تولید در فرانسه، آلمان، اسپانیا، ایتالیا و بریتانیاي کبیر انجام می شود.

این صنعت صدهزار نفر را در سراسر اتحادیه اروپا مشغول به کار کرده است که نیمی از آنها مستقیمأ در تولید و نیم دیگر در تحقیق و توسعه، بازاریابی، فروش، توزیع و سایر خدمات فعالند. همچون ایالات متحده آمریکا، در اروپا نیز بخش عمده شرکتهاي فعال در صنعت اسباب بازي را شرکتهاي کوچک و  متوسط (SMEs) تشکیل می دهند. مطابق آمار این اتحادیه 85 درصد از شرکتها کمتر از 50 کارمند دارند و تنها 4 درصد از کل شرکتهاي اروپایی شاغل در این صنعت داراي گردش مالی بیش از 4 میلیون یورو درسال هستند.

 

صادرات اتحادیه اروپا به سایر کشورها 1.125 میلیارد یورو اسباب بازي بوده است که اسباب بازیهاي کامپیوتري فقط 8.2 درصد آن را تشکیل داده است و باقی آن اسباب بازیهاي سنتی، طبق تعریف ما می باشد. در همین حال ایالات متحده آمریکا با خرید 20.3 درصد از کل صادرات اروپا، بزرگترین مشتري این اتحادیه در جهان است. از سوي دیگر این اتحادیه در برابر صادرات ذکر شده، 10.271 میلیارد یورو اسباب بازي وارد میکند که 17.2 درصد آن را بازیهاي کامپیوتري تشکیل میدهد. بزرگترین صادر کننده به این اتحادیه کشور چین است که 94.6 درصد واردات اروپا از آن کشور تأمین میشود.

حجم مصرف در 2005 : مجموع بازار اسباب بازي سنتی اروپا در سال 2005 برابر با 13.294 میلیارد یورو بوده است که نسبت به سال 2004 با 12.961 میلیارد یورو 2.9 درصد رشد نشان میدهد. شخصیتهاي کارتونی برپایه کارتونها و فیلمهاي موفق یک عامل کلیدي در این رشد بوده اند. تفکیک این بازار را همراه با سهم بازار هر یک از کشورهاي مهم این اتحادیه در جدول 7 می بینیم:

جدول 2-9:درصد هر یک از کشورهاي اروپایی از بازار اسباب بازي قاره

کشور درصد از سهم بازار 2004 درصد از سهم بازار 2006
بریتانیا 22.8 24
فرانسه 19.6 19.6
آلمان 18.1 17
ایتالیا 8 7.9
اسپانیا 6.3 6.5
لهستان 2 2
مجارستان 0.6 0.6
جمهوری چک 0.5 0.5
سایراعضای اتحادیه اروپا 22.1 21.9
جمع 100 100

2منبع: گزارش صنعت اسباب بازي اروپا، گزارش بازار اسباب بازي اروپا؛ جولاي 2006

 

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

بررسی فرصت های موجود در صنعت اسباب بازی در جهت تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی)