مدل هاي هوش معنوي

اولین بار پس از انتشار کتاب چارچوب هاي ذهن[1] توسط گاردنر، هوش معنوي به عنوان یکی از انواع هوش مورد استفاده قرار گرفت. گاردنر در این کتاب در سال 1983 نظریه هوش هاي چندگانه را مطرح ساخت و از هوش وجودي که با تردید آن را هوش معنوي می نامید، نام می برد (گاردنر، 1983).

  • مدل چهار مؤلفه اي کینگ

2-2-1-5-6-1-1 درك معنی فردي:  توانایی اخذ معنی فردي و درك تجارب فیزیکی و ذهنی، شامل قابلیت خلق و تسلط بر هدف زندگی.

2-2-1-5-6-1-2 آگاهی متعالی:  قابلیت شناسایی ابعاد متعالی خود، دیگران و جهان فیزیکی (غیرمادي بودن) در حالات طبیعی و هوشیاري همراه با قابلیت شناسایی روابط ابعاد فوق با خود.

2-2-1-5-6-1-3 تفکر انتقادي وجودي:  قابلیت تعمق و تفکر نقادانه در طبیعت وجودي، واقعیت، هستی، فضا، زمان و دیگر موارد وجودي/ متافیزیکی. همچنین قابلیت تفکر در موارد غیر وجودي مرتبط با وجود یک فرد  (از دیدگاه وجودي).

2-2-1-5-6-1-4حالات هوشیاري بسط یافته: توانایی ورود و خروج از حالات هوشیاري (مثل هوشیاري خالص، هوشیاري کیهانی، یگانگی، یکی بودن) و دیگر حالات تفکر در خود (مثل تفکر عمیق، تعمق، دعا و نیایش) (کینگ، 2008).

2-2-1-5-6-2 مدل زهر و مارشال

زهر و مارشال مدل هوش معنوي خود را به شکل هرمی از هوش انسانی نشان می دهند که هوش معنوي در بالاي این هرم قرار گرفته و در زیر هوش معنوي، هوش هیجانی (جنبه هاي محتمل هوش اجتماعی) و در پایین این هرم هوش است دلالی قرار دارد که منتج از فرایندهاي ابتدایی مغزي است.

اساساً این مدل رویکردي کل نگر به روانشناسی دارد که عوامل فیزیکی، روانی، هیجانی و معنوي را به صورت سطوح چندگانه گرد هم می آو رد (ماینر[2]، 2009).

مدل زهر و مارشال دیدگاه روانشناسی غرب و فلسفه شرق و نیز علم قرن بیستم را به هم پیوند می دهد. سمبل آن ها براي هوش معنوي گل نیلوفر است که معتقدند هوش معنوي به ما کمک می کند با برداشتن محدودیت ها و شناخت خویش مانند نیلوفري از درون مرداب بشکفیم و به سمت خورشید حرکت کنیم و عرش و زمین را به هم اتصال دهیم. در فلسله آسیایی، نیلوفر سمبل تمامیت است و هدف معنویت غرب دستیابی به این تمامیت بوده و روانشناسی این تمامیت را کمال می نامد (ساغروانی، 1388).

[1] – Frames of mind

[2] – Mayner, J. D.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی نقش هوش معنوی و راهبرد های یادگیری خودتنظیمی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان پسر دانشگاه فرهنگیان شهید بهشتی بندرعباس