آسیا

درکشور ژاپن همانند برخی از کشورهای اروپایی و آمریکایی مساله ادغام شرکتها را شناسایی وبطور اصولی آنرا بیان می کنند. برای بیان ادغام شرکتها دست به دسته بندی وبیان اشکال وفر مهایی برای بیان این موضوع داشتند. دراین کشور اشکال M&D به چهار نوع طبقه بندی می شود. ادغام و قانونگذاری، تملک سهام، واگذاری بنگاه تجاری و انشعاب شرکت. از میان این چهار نوع، یک شرکت ممکن است تحت عنوان تملک سهام مالک سهام ها بشود و یک شرکت منتصب تحت انتصاب یا تخصیص تجارت مالک شرکت شود وشرکتهای دیگر را متمرکز در خود کند. در قانون این کشور به توجه عمومی به مساله اداره تجارت، ثبت و وضعیتهای مالی به عنوان یک اصل توجه خاص دارد وخواستار همکاری عمومی دراین زمینه است.[1]

 

بند دوم: تحلیل جایگاه ادغام و تجزیه در حقوق رقابت تجاری

همانطورکه قبلا” بیان شده هدف از ایجاد بحث رقابت تجاری دراین موضوع رسیدن به این نتیجه است که آیا حقوق رقابت توانسته تاثیری برادغام و تجزیه شرکت ها داشته باشد و چگونه؟ با مطالعه بحث ها و موضوعات مختلف به این نتیجه رسیدیم که راجع به تجزیه شرکتها درحقوق رقابت مبحثی وجود ندارد که باب تحلیل داشته باشد. درمورد ادغام شرکت ها درماده598 لایحه جدید بیان میدارد ادغام شرکت ها با رعایت مقررات قانون تسهیل رقابت ومنع انحصار انجام می شود ودر مواردی که به موجب آئین نامه اجرائی این ماده مشخص می گردد اخذ مجوز از شورای رقابت الزامی است. این آئین نامه به پیشنهاد شورای رقابت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.

ابتدا باید دید منظوراز تسهیل رقابت ،منع انحصار وشورا ی رقابت چیست؟

رقابت در بازاربه معنای سبقت وهم چشمی آمده وحالتی راگویند که در بازار شمار نامحدودی نتوانند کالا به اندازه، عرضه یا تقاضا کنند که درقیمت بازار موثرافتد.

این سه علم موضوعی است که امروزه مورد تایید اقتصاددانان قرار دارد و اهمیت و ضرورت کاهش نقش دولت و گسترش خصوصی سازی در رشد اقتصاد تاثیر زیادی دارد. از این رو سیاست های اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبر انقلاب دامنه فعالیت بخش خصوصی را به منظور گسترش رشد اقتصادی گسترده تر کرده است. مبحث اعمال قانون دربخش تسهیل رقابت ومنع انحصار توسط شورای رقابت  صورت می گیرد. هرچند افزایش بنگاههای اقتصادی و ایجاد رقابت بین آنها برای رونق اقتصادی مطلوب به نظر می رسد ولی استفاده از قانون و مقررات نهادینه شده می تواند اثرات موثری دراجرا و بسترسازی رونق و رشد اقتصادی داشته باشد. اعمال تسهیل رقابت هم به عنوان یکی از الزامات اصل44 قانون اساسی در ایران به شورای فراقوه ای تخصصی ومستقل به نام شورای رقابت سپرده  شده است.

ماده 1پیش نویس لایحه قانونی جامع تسهیل رقابت و کنترل وجلوگیری از شکل گیری انحصارات که درآبان 1383از سوی معاونت برنامه ریزی و بررسی های اقتصادی وزارت بازرگانی تهیه شده و مقررات فصل نهم قانون اجرایی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به طور کلی به این پیش نویس تکیه داد. بیان می کند: هدف این قانون حذف ویا کنترل انحصاردر فعالیت های تجاری ومنع رفتارهای ضدرقابتی ازجمله رویه های محدود کننده اعمال بازرگانی غیر منصفانه و تسهیل رقابت به منظور افزایش کارایی و رفاه اقتصادی می باشد.[2]  بنابراین تردیدی نیست که منع رفتارهای ضد رقابتی و حذف و کنترل انحصار ازانگیزه های اصلی تدوین قانون رقابت در ایران است. باید توجه داشت که فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در تسهیل رقابت و منع انحصار نام گذاری شده است.

با توجه به این مبحث شاهد هستیم که ادغام شرکتها به عنوان یکی ازمواردی که به رقابت کمک می کند، سرعت و پیشرفت را به دنبال دارد درلایحه جدید مورد عنایت قانون گذشته قرار دارد. حتی در برنامه 4و5 سال توسعه به تعریف ادغام وتجزیه میپردازد. پس برای اینکه چندشرکت مبادرت به طرح ادغام کنند اولا” باید به صورت قانونی مقررات تسهیل رقابت و منع انحصار را در چهارچوب خود گنجانیده و  ثانیا” از شورای رقابت مجوز لازم را بگیرد. این پیش بینی بخاطر یک رقابت سالم در یک جامعه اسلامی به دور ازتبعیض صورت می گیرد تا یک تعادل وهم خوانی بین بازار بوجود آورد و در توفیق نظام اقتصادی موثر واقع شود.

[1]Reiko nugata , Laws and regulations of interniational mergers and acquisitions in japan, info tech law office Tokyo, japan ,2011,pp,1_2

[2] در ویرایش اولیه لایحه فوق (پیش نویس مقدماتی)که در اردیبهشت 83 تدوین شده به صراحت تامین و تضمین منافع مصرف کنندگان به عنوان یکی از اهداف لایحه اعلام شده بود، این متن در مراحل بعدی حذف گردید.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

تحلیل و بررسی ادغام وتجزیه شرکتها درلایحه جدید قانون تجارت ومقایسه آن باقوانین فعلی تجاری