انواع سبك هاي پردازش هويت

همان طور كه ديديم مدل برزونسكي روي تفاوت هاي فردي در زمينه پردازش شناختي – اجتماعي نوجوانان در رويارويي با مسائل مربوط به خود و هويت تاكيد كرده است. در اين راستا وي سه جهت گيري متفاوت فرايندي يا سه سبك پردازش هويت را مشخص كرده است:

  • سبك اطلاعاتي

طي تحقيقاتي كه برزونسكي و ساير محققان هويت روي سبك هاي هويتي انجام داده اند به اين نتيجه رسيده اند كه نوجواناني كه از سبك اطلاعاتي استفاده مي كنند به طور فعال اطلاعات مربوط به خود را جستجو و ارزيابي مي كنند . اين افراد خود بازخورد دهنده، وظيفه شناس ، گشوده نسبت به تجارب، مساله مدار و تصميم گيرنده هاي حساس و به موقعي هستند (برزونسكي،2004).

افراد اطلاعات مدار تمايل به بررسي راه حل هاي چندگانه و كاوش درباره نقش هاي گوناگون – قبل از اينكه به هر يك از آنها متعهد شوند _ دارند. اين افراد نگرشي همراه با ترديد درباره ساختارهاي خودشان دارند و نياز بالايي براي شناخت و پيچيدگي شناختي احساس مي كنند (برزونسكي، 2003).

تحقيقات برزونسكي و كوك[1] نشان داده است كه اين افراد داراي اهداف شغلي و تحصيلي روشن و مشخص هستند و در محيط تحصيلي از خود مختاري تحصيلي،عملكرد تحصيلي بالا، انتظار پيشرفت ، درگيري آموزشي و توسعه روابط بين فردي بيشتري نسبت به همسالان خود در دو سبك ديگر برخوردارند. اين افراد هويت خودشان را به صورت شخصي (ارزش هاي من و…) تعريف مي كنند (برزونسکی و کوک،2000).

  • سبك هنجاري

تحقيقات برزونسكي و كوك نشان داده است نوجواناني كه از سبك پردازش هويت هنجاري استفاده مي كنند ، در ارتباط با مسائل هويتي به شيوه همنوايي با تجارب و تجويزات گروه هاي مرجع و ساير افراد مهم زندگيشان عمل مي كنند. آن ها به طور خودكار، ارزش ها و عقايد ديگران را بدون ارزيابي آگاهانه مي پذيرند و دروني مي كنند.

اين افراد تحمل كمي در برابر موقعيت هاي جديد و مبهم دارند و داراي اهداف شغلي و آموزشي مشخصي هستند كه البته اين اهداف از بيرون كنترل مي شود و انعطاف ناپذيرند (برزونسکی و کوک2000).

افرادي كه از سبك هويت هنجاري استفاده مي كنند، هويت خود را بيشتر روي اسنادهاي جمعي (مثل: مذهبم، كشورم، افتخار ملي ام) تعريف مي كنند. تلاش اين افراد براي حفظ ساختار خود منجر به رفتارهاي كليشه اي و تحريفات شناختي مي گردد (برزونسكي،2003). اهداف شغلي و تحصيلي اين افراد از بيرون كنترل مي شود و انعطاف ناپذير است.

[1]–  Kuk, I.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

بررسی رابطه سبک های دلبستگی و سبک های هویت با سلامت روان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پیش دانشگاهی شهر قزوین